FasHifi Prime DNA 聚合酶/Master Mix

高亲和力&高特异性&高保真度&耐受反复冻融&使用方便

FasHifi Prime DNA 聚合酶为即用型2×预混液,具有极高的链亲和力,能够快速捕捉模板DNA,特别适合低拷贝模板及单细胞样品的PCR扩增。

  • 高亲和力:Prime DNA 聚合酶具有极高的链亲和力,能够对低拷贝模板及单细胞样品进行有效扩增。
  • 高特异性:最适缓冲体系可大幅减少非特异扩增和引物二聚体,带来极高的灵敏度和特异性。
  • 高保真度:保真度是Taq酶的62倍,pfu酶的7倍。
  • 耐受反复冻融:添加独特保护剂,反复冻融后酶活不受影响。
  • 使用方便:即开即用,可根据需要选择添加或未添加染液的预混液。

产品规格产品货号
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)1.00mlAP86.27.TR.01
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)2.00mlAP86.27.TR.02
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)5.00mlAP86.27.TR.05
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)10.00mlAP86.27.TR.10
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)20.00mlAP86.27.TR.20
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix1.00mlAP86.28.TR.01
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix2.00mlAP86.28.TR.02
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix5.00mlAP86.28.TR.05
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix10.00mlAP86.28.TR.10
2X FasHifi   Prime® DNA Polymerase Mix20.00mlAP86.28.TR.20