FasHifi Super DNA 聚合酶/Master Mix

超高保真度&超强稳定性&兼容复杂模板&使用方便

FasHifi Super DNA 聚合酶/Master Mix为2×预混液,用于以基因组DNA、cDNA、质粒DNA或粗品为模板的PCR反应。

  • 超高保真度:保真度是Taq酶的62倍,pfu酶的7倍。
  • 超强稳定性:含独特的蛋白稳定剂,支持常温操作,且耐受多次反复冻融,不影响扩增性能。
  • 兼容复杂模板:含经过极致优化的缓冲体系,能够兼容高GC模板,产物条带单一,清晰明亮。
  • 使用方便:即开即用,可根据需要选择添加或未添加染液的预混液。
产品名称产品规格产品货号
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)1.00mlAP86.27.3C.01
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)2.00mlAP86.27.3C.02
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)5.00mlAP86.27.3C.03
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)10.0mlAP86.27.3C.10
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix(WIth Dye)20.0mlAP86.27.3C.20
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix1.00mlAP86.28.3C.01
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix2.00mlAP86.28.3C.02
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix5.00mlAP86.28.3C.05
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix10.0mlAP86.28.3C.10
2X FasHifi   Super® DNA Polymerase Mix20.0mlAP86.28.3C.20